PIK Vrbovec Privacy Policy

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;

PIK Vrbovec plus d.o.o.iz Vrbovca, Zagrebačka 148, OIB:41976933718, kojeg zastupa Direktor Društva g. Mate Štetić 

 p.p. 30, 31, T +385 1 2794 777, F +385 1 2794 704, www.pik-vrbovec.hr       

Kontaktni podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

 • PIK Vrbovec plus d.o.o., Zagrebačka 148, Vrbovec, Službenik za zaštitu osobnih podataka,
 • 01/2794 617; 091/2794 262, sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr
 • SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA         
 • a. radi selekcije kandidata
 • b. radi komuniciranja s kandidatima vezano uz njihovu prijavu na javni natječaj
 • c. radi eventualnog zasnivanja radnog odnosa s kandidatom
 • d. radi izvršenja zakonskih obveza
 • Ponekad PIK Vrbovec plus d.o.o.obrađuje osobne podatke kandidata radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza PIK Vrbovec plus d.o.o.-a kao voditelja obrade. Takve obveze mogu se odnositi na upravljanje ljudskim potencijalima i vođenje odgovarajućih evidencija, zabranu diskriminacije, prednost pri zapošljavanju određenih osoba, i sl.
 • Osim navedenog, u nekim situacijama PIK Vrbovec plus d.o.o. je obvezan provjeriti ispunjavaju li kandidati koji su se prijavili na radno mjesto u PIK Vrbovec plus d.o.o.-u određene uvjete za zapošljavanje predviđene zakonom, kao što je npr. da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, pa u takvom slučaju PIK Vrbovec plus d.o.o.prikuplja i obrađuje odgovarajuće dokaze o tome da kandidat ispunjava navedene uvjete.
 • Moguće je da će PIK Vrbovec plus d.o.o.na temelju zakona ili drugih propisa biti obvezan osobne podatke kandidata dostaviti drugim državnim i/ili nadzornim tijelima.
 • U tu svrhu PIK Vrbovec plus d.o.o. obrađuje identifikacijske podatke, kontakt podatke, podatke o kvalifikacijama i radnom iskustvu te ostale podatke i dokumente koji dokazuju da kandidat ispunjava uvjete za predmetno radno mjesto.
 • U navedenom slučaju PIK Vrbovec plus d.o.o.obrađuje osobne podatke kandidata jer je takva obrada nužna radi poštivanja njegovih pravnih obveza.

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA KOJE PRIKUPLJA PIK VRBOVEC PLUS D.O.O

PIK Vrbovec plus d.o.o.prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Pik Vrbovcu plus d.o.o:

 • Identifikacijski podaci: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice), podaci o prebivalištu ili boravištu i sl.
 • Kontakt podaci: e-mail adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.
 • Podaci o kvalifikacijama i radnom iskustvu: životopis koji dostavi kandidat, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome i sl.), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) itd.
 • Ostali podaci i dokumenti koji dokazuju da kandidat ispunjava uvjete za predmetno radno mjesto: uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, dokaz da kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima itd.
 • Ostali podaci koje kandidat dobrovoljno dostavi: Vaša mišljenja i informacije koje dostavite PIK Vrbovcu plus d.o.o. putem e-maila ili dopisa, odnosno tijekom usmenog ili telefonskog razgovora i sl.

PIK Vrbovec plus d.o.o.načelno ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka o kandidatima za zapošljavanje. Međutim, moguće je da će nam neki kandidati u dokumentaciji koju dostavljaju tijekom javnog natječaja ili otvorene molbe dostaviti i neke osobne podatke koji predstavljaju posebnu kategoriju osobnih podataka, kao što je npr. fotografija ili napomena da je riječ o osobi s invaliditetom.

Pružanje gore navedenih podataka nije obvezno, ali bez  njih nismo u mogućnosti uzeti Vas u obzir u procesu selekcije kandidata.

KOLIKO DUGO SE ČUVAJU OSOBNI PODACI KANDIDATA

Podaci o kandidatima čuvaju se do završetka natječaja ili najviše 12 mjeseci, ako je kandidat s time suglasan.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PIK Vrbovec plus d.o.o. primjenjuje sljedeće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka:

 • Pseudonimizacija i enkripcija osobnih podataka:

Anonimiziranje osobnih podataka Kandidata vrši se automatskim procesima ili ručno, akcijom Korisnika, kada ti podaci više nisu potrebni.

Sve baze podataka koriste MS SQL TDE za enkripciju na razini datotečnog sustava. Sama baza je kriptirana, međutim pojedinačni podaci nisu. Ovo se odnosi na sve podatke neovisno o tome radi li se o Korisnicima ili Kandidatima

 • Kontrola pristupa

Mjere prikladne za sprječavanje pristupa opremi za obradu podataka neovlaštenim osobama, koja se koristi za obradu ili korištenje osobnih podataka

Ulaz u zgradu nalazi se pod video nadzorom i 24-satnom zaštitom sigurnosnog osoblja, ulaz u ured ograničen je na osobe koje rade u uredu. Podaci se nalaze na PC kojem ima pristup jedna osoba, a pristup je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom

Mjere osiguravaju da ovlašteni korisnici sustava za obradu podataka imaju pristup isključivo podacima za koje su ovlašteni svojim ovlaštenjem, te da se osobni podaci ne mogu čitati, kopirati, izmijeniti ili ukloniti bez ovlaštenje pri obradi, korištenju ili nakon što su pohranjeni.

 • Kontrola izvršitelja obrade

Mjere koje osiguravaju da se osobni podaci, koji obrađuje izvršitelj obrade, mogu koristiti isključivo prema uputama voditelja obrade. S izvršiteljem obrade potpisan je Ugovor o obradi podataka, te se periodički provode procjene usklađenosti s istim.

Izvršitelj obrade imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka (privacy@talentlyft.com).

 • Kontrola dostupnosti

Svi produkcijski sustavi Izvršitelja posjeduju redundantne kopije. Sigurnosne kopije baza podataka izrađuju se redovito, na dnevnoj i tjednoj bazi, kako bi se spriječio gubitak podataka.

 • Obvezna separacija

Izvršitelj obrade koristi tzv. multi-tenant arhitekturu sustava, što znači da se podaci svih korisnika sustava nalaze u istoj bazi podataka. Implementirani su mehanizmi pristupa podacima kako bi se osiguralo da svaki korisnik sustava može pristupiti samo onim podacima kojima mu je eksplicitno dodijeljeno pravo pristupa.

Procesi anonimizacije podataka osiguravaju da se podaci Kandidata nepovratno uništavaju kada više nisu potrebni, odnosno kada istekne privola za njihovu obradu. Brisanje podataka uključuje i brisanje svih nestrukturiranih oblika podataka kao što su životopisi i ostali prilozi koje kandidati prilažu tijekom prijave na natječaje.

Podaci Korisnika sustava brišu se u potpunosti na zahtjev korisnika ili jednu godinu nakon prestanka ugovornog odnosa.

TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA KANDIDATA?

Pristup osobnim podacima imaju samo zaposlenici voditelja obrade koji u sklopu svog radnog mjesta sudjeluju u procesu selekcije i zapošljavanja kandidata.

PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA 

PIK Vrbovec  plus d.o.o. neće prosljeđivati Vaše osobne podatke drugim primateljima ukoliko to nije potrebno za izvršavanje zakonski obveza voditelja obrade (HZMO, HZZO, porezna uprava, tijela javne vlasti na pisani zahtjev i sl.), te ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa.

Postojanje prava da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;

Svaki ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Svoj zahtjev za ostvarivanja gore navedenih prava možete uputiti osobno službeniku za zaštitu osobnih podataka,  elektronički na e-adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr  ili poštom na adresu:


PIK Vrbovec plus d.o.o.

Zagrebačka 148

10 340 Vrbovec

Službenik za zaštitu osobnih podataka

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

Ispitanik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG DONOŠENJA ODLUKA

Voditelj obrade može koristite filtere kojima selektira prijavljene kandidate prema određenim parametrima (stručna sprema, radni staž, vozačka dozvola, druge posebne vještine), tako da kandidati koji ne udovoljavaju pojedinim zahtjevima neće ući u obzir za pojedino radno mjesto.